Projecten

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit en de bruikbaarheid van onze producten. Onze projecten beschouwen wij als visitekaartjes. Op deze pagina treft u enkele lopende en uitgevoerde projecten.

Watersysteemanalyse Koningsdiep

Voor het Koningsdiep wordt een integrale watersysteemanalyse opgesteld met behulp van onder andere meetgegevens en modelonderzoek. Hierbij wordt voor het eerst geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak die voortborduurt op het 5-S model dat ik mede met andere deskundigen van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en in het bijzonder de Subgroep Beekherstel heb mogen opstellen. Hiervoor wordt verwezen naar het bijbehorende rapport Beken Stromen uit 1995.

In nauwe samenwerking met Bart Reeze van Ecofide, in opdracht van Wetterskip Fryslan, 2015.

Advies protocol monitoring effecten beekherstelmaatregelen

STOWA heeft Alterra en LWRO om advies gevraagd ten behoeve van het protocol voor de monitoring van de effecten van beek- herstelmaatregelen. De belangrijkste bijdrage is het voorstel geweest om hiervoor de watersysteemanalyse als basis te nemen. Deze is in mijn visie tevens de kapstok voor  de inrichting, het beheer en de monitoring van watersystemen op procesniveau.

In opdracht van STOWA, 2014.

Watersysteemanalyse Keersop Kromhurken

Staatsbosbeheer heeft LWRO gevraagd om te bepalen wat de effecten zijn geweest van het beekherstel in 2008 en het verdiepen in 2011. Dit is gedaan door middel van een globale watersysteemanalyse op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.Uit deze watersysteemanalyse is gebleken dat de beekherstelmaatregelen de beoogde effecten hebben gehad, maar dat deze deels weer teniet zijn gedaan door het verdiepen. wat daarna heeft plaats gevonden. 

In opdracht van Staatsbosbeheer, 2014.

BREEAM-onderzoeken POL5 en POL6

In het kader van duurzaamheid worden door LWRO onderzoeken verricht en adviezen gegeven zoals voor BREEAM-certificaten. Daartoe wordt kennis van het watersysteem en milieutechnische aspecten vertaald naar risicobeoordelingen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Regelink Ecologie & Landschap.

In opdracht van oa Wijnen, Van der Valk, Wolter Knoops, Michael Kors, 2014.

Hydromorfologische advisering zandsuppletie Hierdense Beek

In de Hierdense Beek worden proeven uitgevoerd met zandsuppletie in het kader van Building With Nature. Hiertoe is een advies gegeven op basis van eenvoudige modelberekeningen waarmee aangetoond kon worden wat de hydromorfologische en hydraulische effecten zijn. Daarbij is ook gebleken dat maatwerk benodigd is.Alterra is hier een monitoringproject gestart dat de komende tijd nauwlettend wordt gevolgd.

In opdracht van  waterschap Vallei en Veluwe, 2013.

WAQUA-modellering Oolderhuukske en kade Roermond

In het kader van de vergunningaanvraag voor de watervergunning zijn modelberekeningen met WAQUA verricht om de effecten van de voorgestelde maatregelen te bepalen.

In opdracht van Agtersloot Hydraulisch Advies, 2012.

Hydromorfologische monitoring en modellering Lunterse Beek

Om beter inzicht in de hydromorfologische processen van beken en de (on)mogelijk- heden van morfologische modellen te krijgen is op eigen initiatief een onderzoek gestart. Hiertoe is de uitgangssituatie van een deel van het beekhersteltraject zeer gedetailleerd ingemeten met ADCP zodat een 3D-model is verkregen. Daarna heeft monitoring plaats gevonden van de hydromorfologische en hydrologische veranderingen. Deze zijn met modelonderzoek vergeleken.

In nauwe samenwerking met Agtersloot Hydraulisch Advies en waterschap Vallei en Eem, 2011 tot heden.

Onderzoek hoogveenontwikkeling Mariapeel

Ten behoeve van de bepaling van de potenties van hoogveenontwikkeling en eventueel bij te stellen beheer is de diepte van een compartiment bepaald. Hieruit bleek dat de waterdiepte gedurende het grootste deel van het jaar te groot is voor aangroei van hoogveen. 

In opdracht van Staatsbosbeheer, regio Zuid, 2011.

Ontwerp en Sobek-modellering beekherstel Gilzewouwerbeek

Met behulp van modelonderzoek is een ontwerp gemaakt voor het beekherstel van de Gilzewouwerbeek bij Breda.

In samenwerking met Martens en Van Oord en Eelerwoude in opdracht van gemeente Breda, 2011.

 
NBW-toetsingen Rotterdam

Met behulp van modelberekeningen met Sobek en GIS zijn NBW-toetsingen verricht voor Rotterdam en Voorne-Putten. Dit ten behoeve van de bepaling van de resterende wateropgaven. 

In opdracht van waterschap Hollandse Delta, 2011.

Inventarisatie kansen en knelpunten Eco-engineering / Levende Waterbouw

Door middel van interviews met diverse deskundigen en projectleiders van SLA en MIRT projecten is getracht inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten voor de toepassing van Eco-engineering en Levende Waterbouw.

In samenwerking met MWH Global in opdracht van Rijkswaterstaat, Waterdienst, 2011.

Ontwerp en Sobek-modellering vispassages Peelkanaal

Met behulp van modelonderzoek is een ontwerp gemaakt voor drie vispassages in het Peelkanaal bij Mill. Dit was nodig om de cultuurhistorische stuwen vispasseerbaar te maken. Er zijn twee De Wit vispassages en één bekkenvispassage ontworpen.

In samenwerking met BTL Advies, in opdracht van waterschap Aa en Maas, 2010.

Ontwerp en Sobek-modellering beekherstel Rosep

Calibratie van enkele bemalingsgebieden van het beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest als onderdeel van de gehele calibratie van het gehele boezemmodel.

In samenwerking met BTL Advies in opdracht van waterschap de Dommel, 2010.

 

 

Calibratie SOBEK-RR model Noorderzijlvest

Calibratie van enkele bemalingsgebieden van het beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest als onderdeel van de gehele calibratie van het gehele boezemmodel.

In opdracht van Siebe Bosch Hydroconsult, 2010.

 

 

Grondwatermeetnet Weert

Monitoring van grondwaterpeilen en de opzet van een grondwatermeetnet voor de gemeente Weert.

In opdracht van de gemeente Weert, 2009.

 

 

 

Monitoring hydromorfologie Keersop

Monitoring van de hydromorfologische processen in het beekherstelproject Keersop Kromhurken.

In eigen beheer, vanaf 2009.

 

 

Grondwatermonitoring in het kader van verdrogingsbestrijding

Monitoring van grondwaterpeilen in diverse beheersgebieden van Staatsbosbeheer in de Kempen met behulp van divers en peilschalen.

In opdracht van Staatsbosbeheer, regio Zuid, 2009.

 

 

 

Monitoring van de morfodynamiek in de Groenlose Slinge

Experimenten met monitoring van de morfologische processen in een traject waar beekherstel heeft plaats gevonden. Dit vormde tevens een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een eenvoudige methode voor de monitoring van de morfodynamiek  en de effecten van het beekherstel.

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel, 2008.

 

 

Watersysteemanalyse Ringselven-Oost

Ten behoeve van de nadere uitwerking van het inrichtingsplan voor het Ringselven-Oost is door ons een integrale analyse verricht naar de ecologische relaties en het  water- systeem. Dit heeft geresulteerd in een drastisch gewijzigde aanpak.

 In samenwerking met Ecologica, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, 2008.

Grondwatermonitoring natuur- ontwikkelingsproject De Keent

Monitoring van grondwaterpeilen in het natuurontwikkelingsplan de Keent en omgeving om de huidige situatie vast te leggen. Dit om in een later stadium de effecten van het plan te kunnen bepalen.

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid, 2008.

Inrichtingsvisie beekherstel bovenloop Aa

Met behulp van modelonderzoek is een visie opgesteld om de Aa bij Asten weer zoveel mogelijk in de oude, meanderende staat terug te brengen.

In opdracht van waterschap Aa en Maas, 2007.

 

 

 

Knelpuntenanalyse wateraanvoer Boven Aa

Onderzoek en analyse van de knelpunten voor de wateraanvoer via het Kanaal van Deurne en het Peelkanaal.

In opdracht van waterschap Aa en Maas, 2007.

Knelpuntenanalyse waterafvoer Beekerloop

Onderzoek en analyse van de knelpunten voor de waterafvoer van de Beekerloop in Asten met behulp van Sobek.

In opdracht van waterschap Aa en Maas, 2007.

 

 

 

Monitoring afvoerdynamiek Keersop

Monitoring van waterpeilen van de Keersop met behulp van divers om nader inzicht te krijgen in de afvoerdynamiek van de beek en de effecten van het inrichtingsplan ten behoeve van beekherstel.

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid, 2007-2011.

Waterplan Noord-Beveland

Begeleiding en het opstellen van het stedelijk waterplan voor het eiland Noord-Beveland. In samenwerking met de gemeente en het waterschap Zeeuwse Eilanden.

In opdracht van de gemeente Noord-Beveland, 2007.

Hydraulische modelstudie Keersop

Uitvoering van een hydraulische model- studie van het systeem van de Keersop en de Beekloop met Sobek naar de hydrau- lische, morfologische en ecologische effecten van het inrichtingsplan voor beekherstel.

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid, 2007.

Inrichtingsplan Keersop te Bergeijk

Verrichten van een watersysteemanalyse van het stroomgebied van de Keersop, het formuleren van de hydraulische en ecolo- gische randvoorwaarden voor beekherstel, het opstellen van een inrichtingsvisie en   inrichtingsvoorstellen en nadere uitwerking van de inrichtingsvoorstellen in een concreet inrichtingsplan.

In samenwerking met Ecologica en Kragten,  in opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid, 2007.

Ecologische gebiedsvisie Gender en Beatrixkanaal te Eindhoven

Verrichten van een watersysteemverken- ning van de Gender, opstellen van een gebiedsbeschrijving, formuleren van ecologische randvoorwaarden voor beekherstel en het leveren van bijdragen aan inrichtingsvoorstellen.

In opdracht van en in samenwerking met Ecologica, 2006.

Samenwerkingsverband Meierij In Stelling Gebracht (MISG)

Projectmanagement en gedeeltelijke uitwerking van projectvoorstellen met als doel de cultuurhistorisch waardevolle militaire landschapselementen van de  “Stelling van 's-Hertogenbosch te behouden en weer beleefbaar te maken.

In opdracht van het ingenieursbureau van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2006.

Subsidie-aanvraag restauratie kasteel Nieuw-Herlaer te Sint-Michielsgestel

Opstellen en begeleiden van de subsidie- aanvraag voor de restauratie van dit Rijksmonument en landgoedontwikkeling.

In opdracht van het ingenieursbureau van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2006.

 

 

Verder heeft  Roy Laseroms in eerdere dienstverbanden bijgedragen aan diverse projecten op het gebied van water, natuur en ruimte. Op de volgende pagina zijn enkele relevante projecten vermeld.