Activiteiten / Expertise

 

Onze specialisaties zijn:

    (geo)hydrologisch, hydromorfologisch en watersysteemonderzoek

    visies en ontwerpen voor beekherstel, vispassages en ecologische verbindingszones

    ontwerp van integrale waterhuishoudingplannen

 

Daarnaast heeft LWRO (ruime) ervaring met:

     integrale advisering in het kader van waterplannen, bestemmingsplannen en structuurvisies

     beleidsadvisering en beleidsimplementatie

     hydraulische berekeningen en modelstudies

     advisering ten aanzien van de grondwaterzorgtaken

     inrichting en optimalisatie van grondwatermeetnetten

     visies en ontwerpen voor natuurvriendelijke oevers

     kwalitatieve en kwantitatieve monitoring

     quickscan WB21, NBW en KRW

     watertoetsen

     duurzaam stedelijk waterbeheer

     infiltratieonderzoeken

     afkoppelplannen

     terreininventarisaties

 

Naast de inzet op projectbasis verleent LWRO ook ondersteuning in de vorm van detachering.

 

LWRO werkt graag samen met andere organisaties. Voor specialistische vraagstukken op het gebied van geohydrologie, ecologie, modelstudies en civiele techniek kan desgewenst gebruik worden gemaakt van specialisten uit ons netwerk.

 

Wilt u weten wat LWRO voor kan betekenen, dan wisselen wij graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek.